elkerlyck en and  the every(wo)man
werk mee
contribute

 

 

 

 

 

 

 

 

stop stop
(halte, residentie, kampement > situatie)
(station, residence, encampment > situation), 

en 

weer verder
and onwards (and so on)

 

 

 

 

wordt become onze our chouchou
van de collectie
from the collection

Vaast Colson, 99/09, p. 393, chouchou #5

 

 

 

 

Open opera   *
Open opera   *

 

 

 

 

De queeste naar de oorsprong van de kunst
The quest for the origins of art

 

 

 

 

‘La Condition Humaine’ is de titel van twee schilderijen van de Belgische surrealistische schilder René Magritte uit resp. 1933 en 1935.
La Condition Humaine’ is the title of two paintings by the Belgian surrealist painter René Magritte, dating from 1933 and 1935 respectively.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorheen pinkie bowtie, Wolstraat 31, B-2000 Antwerpen
formerly pinkie bowtie, Wolstraat 31, B-2000 Antwerp

Het archief wordt verder
The archive continues to become

 

 

 

 

 

 

 

“We moeten er gewoon op letten waarheen het ons leidt, welke vertakkingen en welke doorgangen ons van het ene punt naar het andere brengen, hoe de kaart van het rizoom eruit ziet en hoe die verandert, zodra men ergens anders binnenkomt”.

“We simply have to pay attention to where it leads us, which branches and what passages get us from one point to another, what the map of the rhizome looks like and how it changes, as soon as one enters somewhere else”.

(Gilles Deleuze and Félix Guattari: Tausend Platteaus. (fr. 1980) Berlin 1977; Eva Sturm, what> Leuven, 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind ‘onmaat’ een cruciale term om een onderscheid te maken tussen cultuur, kunst en de creatieve industrie. Cultuur definieer ik op een antropologische manier. Het is een way of life. Cultuur geeft een maat aan het leven en het menselijke bestaan heeft die maat nodig. Het heeft te maken met tradities, conventies en codes, met afspraken waar we ons aan houden, met waarden die we respecteren. Cultuur is onze maat. De onmaat is datgene wat de maat doorbreekt. uit Erwin Jans in gesprek met Pascal Gielen, 2014

I think ‘unmeasurement’ is a crucial term to distinguish between culture, art and the creative industries. I define culture in an anthropological way. It is a way of life. Culture gives a measure to life, and human existence needs that measure. It has to do with traditions, conventions and codes, with agreements we keep, with values we respect. Culture is our measure. The unmeasured is what breaks the measure. Freely translated from an extract from ‘Erwin Jans in conversation with Pascal Gielen’, 2014

 

 

 

 

 

 

 

Het werk is een reis naar het onbekende, waarbij men zichzelf telkens opnieuw heruitvindt: in gesprek met Fred Bervoets voor met with fred.
The work is a journey into the unknown, in which one reinvents oneself again and again: in conversation with Fred Bervoets for met with fred.

Fred Bervoets (Burcht, 12 mei 1942) is een Belgische schilder, tekenaar en graficus.
Fred Bervoets (Burcht, 12 May 1942) is a Belgian painter, draughtsman and graphic artist.

 

 

 

 

 

 

 

“Voor mij is het een compliment als (iemand) met een werk van mij werkt. Ik wil dat (mensen) tot handelen gezet worden door iets wat ik doe en voelen waarover het gaat.” Vaast Colson, uit vfvf lexicon [0], w wh at* 2021

“For me, it is a compliment if (someone) works with one of my works. I want (people) to be moved to action by something I do and feel what it’s about.” Vaast Colson, from vfvf lexicon [0], w wh at* 2021

 

 

 

 

 

 

 

Chaosmos > w wh at* is zoiets als een chaosmos.
Alles is er al, het hoeft alleen maar geactualiseerd te worden, en het hoeft alleen maar zichtbaar, hoorbaar en waarneembaar te worden. Misschien vinden er gebeurtenissen plaats – elk op een singuliere manier.

Chaosmos > w wh at* is something like a chaosmos.
Everything is already there, it just needs to be updated, and it just has to become visible, audible, and perceptible. Incidences perhaps occur – each in a singular way.

 

 

 

 

 

 

 

Kairos (Oudgrieks: Καιρος), ook wel vermeld als Caerus, is in de Griekse mythologie de personificatie van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. Hij was het jongste goddelijke kind van de oppergod Zeus.

Kairos (Ancient Greek: Καιρος), also referred to as Caerus, is the personification of opportunity in Greek mythology, the right moment to get something done. He was the youngest divine child of the supreme god Zeus.

 

 

 

 

 

 

 

Ik zou ook kunnen beginnen met te zeggen dat jullie ruimte in de Wolstraat in Antwerpen zich steeds meer ontwikkelt tot wat Foucault een heterotopie noemt: een reële plek, die een soort tegen-site vormt, een soort gerealiseerde utopie, waarin alle andere reële locaties die je in de cultuur zou kunnen tegenkomen, zowel worden betwist als omgekeerd. (Zullen we het begrip ‘heteretopia’ in ons lexicon opnemen?)

Uit de brief van Piet Van Hecke ( M HKA) aan vfvf en w wh at*, naar aanleiding van L’internationale en het onderzoek naar het Constituent Museum, 2022.

I could also start by saying that your space in the Wolstraat in Antwerp is increasingly developing into what Foucault calls a heterotopia: a real place, which forms a kind of counter-site, a kind of realised utopia, in which all other real locations that one might encounter in culture are both contested and reversed. (Shall we include the notion ‘heteretopia’ in our lexicon?)

From the letter from Piet Van Hecke (M HKA) to vfvf and w wh at*, in response to L’internationale and the study of the Constituent Museum, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘performance’ is de modus operandi van de hedendaagse cultuur. Het lijkt erop dat er nu alleen nog maar performance is.” Joshua Sofaer, perform everyday, what > 2005

‘performance’ is the modus operandi of contemporary culture. In seems now that there is only performance.” Joshua Sofaer, perform everyday, what > 2005

 

 

 

 

 

 

 

Actie, handeling, gebaar, beweging
Iedere activiteit heeft een performatief vermogen en kan als zodanig worden opgevoerd.

Action, gesture, movement
Every activity has a performative capacity and can be staged as such.

 

 

 

 

 

 

 

de Open opera   * is een onbegrensde creatieruimte die collectief en ‘rizomatisch’ vorm krijgt; waarin handelingen als performatieve gestes verschijnen en de dingen zingen.

Open opera * is an unlimited space of creation that takes shape collectively and ‘rhizomatically’; where actions appear as performative gestures and things sing.

 

 

 

 

 

 

 

Beeld, actie, maatschappij > visietekst M HKA

(…) De performance kunstenaars gebruiken actief de ruimte en betrekken publiek op een andere manier. Zowel de kunstenaars als het publiek worden aangezet tot actie. De kunstenaar, die het kunstwerk “is” en het publiek dat het kunstwerk beleeft. Hiermee wordt de verbeelding van het publiek rechtstreeks geprikkeld. Elke persoon creëert een andere betekenis en mening over de actie. Hierdoor wordt iedereen aangezet om zelf zijn eigen “realiteit” te creëren van wat er gebeurt.

Image, action, society > vision text M HKA

(…) The performance artists actively use the space and involve the public in a different way. Both the artists and the public are moved to action. The artist who “is” the work of art and the audience who experiences the work of art. This directly stimulates the imagination of the audience. Each person creates a different meaning and opinion about the action. This encourages everyone to create their own “reality” of what is happening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“‘Actie’ is: het maken van politieke en ethische afwegingen door dialoog en actie.
In het handelen krijgen identiteit en wereld gestalte. Wie handelt, komt in een ‘web’ van relaties met anderen terecht. Dit maakt handelen onvoorspelbaar en kwetsbaar. Er is moed voor nodig.” Uit de brief van Piet Van Hecke ( M HKA) aan vfvf en w wh at*, naar aanleiding 

van L’internationale en het onderzoek naar het Constituent Museum, 2022.

“‘Action’ is: the making of political and ethical considerations through dialogue and action. In acting, identity and the world take shape. Whoever acts, enters into a ‘web’ of relations with others. This makes action unpredictable and fragile. It requires courage.” From the letter from Piet Van Hecke (M HKA) to vfvf and w wh at*, in response to L’internationale and the study of the Constituent Museum, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

De zinsbegoocheling en de onbegrensde vrijheid van de verbeelding.

The delusion and the unlimited freedom of the imagination.

 

 

 

 

 

 

 

“het element van zelfironie is ook van cruciaal belang, niet alleen omdat lachen een koninklijke weg is voor het contact tussen het bewuste en het onbewuste, maar vooral omdat het kan helpen bij het de-dramatiseren van het overdreven narcisme dat vaak gepaard gaat met de pogingen om een subject te worden.” uit a LOVE LETTER, Carmen Moersch aan wat> 2005

“the element of self-irony is also crucial, not only because laughter is a royal way for the contact between concious and unconcious, but especially because it may help in de-dramatising the excessive narcissism which often accompanies the efforts of becoming a subject. from a LOVE LETTER, Carmen Moersch to what> 2005

 

 

 

 

 

 

 

“Het kostte me 10 jaar om van de propositie  ‘geestelijke gezondheid is waanzin’ tot de conclusie te komen ‘en onze waanzin is waanzin’. Ik denk dat de mensheid een soort krankzinnigheid zoekt die niet gek is. Het is ook de kunst van het verloren lopen zonder jezelf te verliezen. Ik stop nooit met dingen te bedenken, het is een dynamiek, ik word gedragen door het universum, dat draait, net als een blad of een vlo.” Robert Filiou, geciteerd door Piet Van Hecke, 2022

“It took me 10 years to evolve from the proposition ´mental health is madness´ to the conclusion ´and our madness is madness´. I think humanity seeks a kind of insanity that is not madness. It is also the art of getting lost without losing yourself. I never stop thinking of things, it’s a dynamic, I am carried by the universe, which turns, just like a leaf or a flea.” Robert Filiou, quoted by Piet Van Hecke, 2022

 

 

 

 

 

 

 

“Het  M HKA droomt van een forumruimte. De kabinetten in de Wolstraat ontwikkelen zich steeds meer tot wat Foucault een heterotopie noemt: een werkelijk plek, die een soort tegenlocatie vormt, een soort gerealiseerde utopie, waarin alle overige werkelijke locaties die men in de cultuur kan tegenkomen, zowel betwist als omgekeerd worden. Dat zou een forum moeten zijn.” uit Souvenir, een tekst van Piet Van Hecke, M HKA, 2022

“The M HKA dreams of a forum space. The cabinets in the Wool Street are increasingly developing into what Foucault calls a heterotopia: a real place, constituting a kind of counterlocation, a kind of realised utopia, in which all the other real locations one might encounter in culture are both contested and reversed. That should be a forum.” from Souvenir, a text by Piet Van Hecke, M HKA, 2022